KostiumArt
wypożyczalnia kostiumów teatralnych i karnawałowych

Zapisz się na newsletter:

Lutomierska 8/10/12, 91-058 Łódź +48 500 249 240

Regulamin

1. Wypożyczenie kostiumów odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości, z aktualnym adresem zameldowania.
2. W przypadku braku posiadania przez klienta meldunku łódzkiego, klient zobowiązany jest uiścić w dniu wypożyczenia kostiumu kaucję zwrotną, która ustalana jest przez pracownika wypożyczalni w dniu wypożyczenia indywidualnie dla każdego stroju.
3. Kostiumy dla dorosłych rezerwowane są przez cały rok, również telefonicznie.
4. Kostiumy dla dzieci rezerwowane są przez cały rok, za wyjątkiem okresu karnawału.
5. Wyjściowa cena za wypożyczenie kostiumu obejmuje tzw. „umowną dobę pracowni” tj. dzień przed imprezą kostium jest odbierany, a dzień po imprezie kostium jest zwracany do pracowni do godziny 18.00. Wyjątek stanowi okres karnawału, kiedy kostium musi być zwrócony do pracowni w godzinach 10.00-12.00 dzień po imprezie (pierwsze dwie godziny pracy wypożyczalni).
6. Zdjęcia przykładowych kostiumów będących w ofercie wypożyczalni znajdują się na tablicach informacyjnych pracowni oraz na stronie internetowej. Fakt posiadania przez wypożyczalnię określonego stroju musi być potwierdzony przez pracownika pracowni telefonicznie lub osobiście.
7. Rezerwacja kostiumu zostaje przyjęta przez wypożyczalnię w momencie określenia przez pracownika faktu przyjęcia rezerwacji.
8. Wypożyczalnia strojów nie przyjmuje rezerwacji drogą SMS-ową lub mailową. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez klienta w bezpośredniej rozmowie z pracownikiem pracowni.
9. Rabatu udzielamy wyłącznie na podstawie karty stałego klienta okazanej w momencie wypożyczenia kostiumu.
10. Pracownia zajmuje się realizacją zamówień zbiorowych.
11. Przy zamówieniach zbiorowych wypożyczalnia przewiduje dodatkowy rabat ustalany z pracownikiem pracowni indywidualnie dla każdego zamówienia.
12. Jeśli placówka oświatowa lub firma wyrazi chęć współpracy z wypożyczalnią na warunkach wypożyczenia zbiorowego zobowiązana jest w dniu wypożyczenia przedstawić w oryginale pismo, którego wzór wysyłamy mailem lub może być odebrany osobiście w siedzibie wypożyczalni.
13. Brak posiadania w dniu wypożyczenia pisma firmowego jest równoznaczne z brakiem możliwości odbioru kostiumów z pracowni.
14. Termin zwrotu określony jest dokładnie w czasie wypożyczania i zapisany jest klientowi na tzw. Karcie Zwrotnej.
15. Termin zwrotu kostiumu określony na Karcie Zwrotnej jest nieprzekraczalny.
16. O chęci przedłużenia okresu wypożyczenia stroju klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni przed upływem terminu zawartego na Karcie Zwrotnej.
17. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu kostiumu zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości kwoty kolejnego wypożyczenia przemnożonej przez okres przedłużenia.
18. Wypożyczalnia oświadcza, że przygotowane kostiumy nie posiadają ukrytych wad i są w dobrym stanie, zdatnym do bezpośredniego użytkowania, czego potwierdzeniem jest zabranie kostiumów z pracowni przez klienta w dniu wypożyczenia.
19. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika wypożyczalni. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kostiumy do czasu oddania ich do wypożyczalni.
20. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia.
21. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta ponosi On odpowiedzialność finansową.
22. Za ewentualne zaginięcie kostiumu lub jego części klient ponosi odpowiedzialność finansową.
23. Koszt zniszczenia pojedynczego kostiumu lub jego części bądź jego zaginięcia wynosi: od 10zł (dziesięciu złotych) za proste rekwizyty do 5000zł (pięciu tysięcy złotych) i jest ustalany przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumu po weryfikacji jego stanu w obecności klienta.
24. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania kostiumów.
25. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy nieuprane. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z prania kostiumów przez klienta ponosi klient.
26. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie klient zobowiązuje się pokryć koszt prania, który wynosi od 30zł (trzydziestu złotych) do 100zł (stu złotych) za kostium i jest ustalane przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumów do pracowni.
27. Wypożyczenie kostiumu z pracowni oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.
28. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu klientów wypożyczalni KostiumArt w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 8/10/12, oraz na stronie www.kostiumart.pl

Strona www.kostiumart.pl zostawia pliki cookies na Twoim komputerze w celu zbierania statystyk odwiedzin. Możesz zmienić ustawienia dotyczące magazynowania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki stron.X